For å kunne følge med på havets tilstand og hvordan verden gjør bruk av og tar vare på havet trengs en viss oversikt over ulike aktører som overvåker havet og utarbeider faktagrunnlag. Her er noen av de norske.

Hav viktig for Norge

Fridtjof Nansen var en pioner innenfor moderne havforskning og særlig fysisk oseanografi. Nansen var også en pådriver for internasjonalt samarbeid innenfor havforskning.

Havmeldingen som ble lagt frem i mars 2017 sier det slik: «Norge har sterke interesser knyttet til havet. Mer enn 80 prosent av Norges befolkning bor mindre enn to mil fra kysten. Dette har vært avgjørende for norsk identitet og for hvordan Norge blir sett utenfra. Allerede i norrøn tid bandt kysten landet sammen og samlet det til ett rike, og havet knyttet Norge sammen med resten av verden.» Meldingen refererer også til bærekraftsmål 14 som blant annet sier å «styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet og overføre marin teknologi, og samtidig ta hensyn til kriterier og retningslinjer fra Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon for overføring av marin teknologi, med sikte på å bedre tilstanden i havet og øke det marine artsmangfoldets bidrag til utviklingen i utviklingslandene, særlig i små utviklingsøystater og de minst utviklede landene.»

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte og ble stiftet i 1900. Hovedaktivitetene er forskning, rådgivning og overvåkning.

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat. HI er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og rundt halvparten av virksomheten er finansiert av departementet. Resten blir finansiert av eksterne forskningsmidler.

I 2017 ble det nye forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen sjøsatt. Fartøyet inngår som en del av Nansenprogrammet, som har vært sentralt i norsk fiskeribistand i over 40 år.

Folgefonnsenteret er tilknyttet HI og Bjerknessenteret og «viser oss hvordan fjorden og isbreene henger sammen, og hvordan livet i fjorden henger sammen med det kulturlandskapet vi i dag kjenner.»

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen satser særlig på områdene globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima og energiomstilling.

Universitetet har også forskningsprogrammer innenfor marin utviklingsbiologi og marin molekylærbiologi.

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. Bjerknessenteret er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, med 195 forskere fra 37 land.  Bjerknessenteret fokuserer i hovedsak på Nord-Europa og polar regionene, og er en nøkkelspiller når det kommer til å distribuere kunnskap om klimaendringer til beslutningstakere, næringsliv og befolkningen.

Universitetet i Oslo, seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs) underviser og forsker innenfor fagområdene meteorologi, oseanografi og klima.

Norsk Polarinstitutt er «Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) » er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.» «Omtrent 20 prosent av NIVAS omsetning er fra internasjonale oppdrag.»

DNV GL har en tydelig profil og satsing i forhold til bærekraftsmålene. «The ocean space is a key resource for energy, food, minerals, leisure, and transportation. It represents huge potential for value creation. Yet data and knowledge about the ocean space is scarce, and concerns are rising over its health and sustainability.

DNV GL is committed to contributing to the UN’s Sustainable Development Goals. In addition to the specific goal of sustainable management of sea life (SDG 14), activities related to the sea make important contributions to other areas, such as; reducing poverty (SDG 1), food production (SDG 2), health (SDG 3), energy (SDG 7), employment and economic growth (SDG 8), innovation and infrastructure (SDG 9) and climate action (SDG 13).»

Miljøstiftelsen ZERO arbeider sammen med aktører i bransjen for å skape rammevilkår for klimavennlig skipsfart, teknologiske spydspissprosjekter, og havner uten utslipp.

Et nytt senter kan være på trappene på Fornebu i Oslo som skal samle forskning, teknologi og innovasjon.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0